วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจและหน้าที่

วิสัยทัศน์


     พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และพิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย


พันธกิจ


     เป็นศูนย์กลางของบุคลากรในการแสดงความคิดเห็น รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อดำเนินการตามกระบวนการที่เป็นธรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง และ
สร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย


อำนาจและหน้าที่


     มาตรา 23 สภาคณาจารย์และข้าราชการมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
        (1) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย แก่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
        (2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
        (3) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
        (4) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย