ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา


     สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นหน่วยงานหนึ่ง ในโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตาม มาตรา 22 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้
     มาตรา 22 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการของมหาวิทยาลัย จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจาก
ตำแหน่งของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุมและการดำเนินงานของสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
     มาตรา 23 สภาคณาจารย์และข้าราชการมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
        (1) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย แก่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
        (2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
        (3) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
        (4) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
     การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการดำเนินการใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบย่อมได้รับ
ความคุ้มครองและไม่เป็นเหตุในการดำเนินการทางวินัย
     ในการนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทำข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2549 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เพื่อจัดการเลือกตั้งให้ได้มา ซึ่ง
กรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการจนเป็นผลดังประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 จึงนับเป็นวาระของสภาคณาจารย์ และข้าราชการชุดที่ 1 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา