รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ รุ่นที่ 5 ( ชุดปัจจุบัน )

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 – 15 กุมภาพันธ์ 2565
น.สพ.สถิตย์ อรุณแสง
ประธานสภาคณาจารย์ฯนายอำนาจ สุขแจ่ม
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 1ดร.ธงชัย อรัญชัย
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 2นายอำนวย ช้างโต
กรรมการสภาคณาจารย์ฯนายมนตรี สามงามดี
กรรมการสภาคณาจารย์ฯนางนิตยา แจ้งประจักษ์
กรรมการสภาคณาจารย์ฯนายจีรศักดิ์ พุ่มเจริญ
กรรมการสภาคณาจารย์ฯนายวิทฤทธิ์ โคตรมณี
กรรมการสภาคณาจารย์ฯนายสุบิน เอกจิตต์
กรรมการสภาคณาจารย์ฯนางณัชชา โลหะพิริยกุล
กรรมการสภาคณาจารย์ฯนายจตุพร ระเวงจิตต์
กรรมการสภาคณาจารย์ฯดร.วาณิช นิลนนท์
กรรมการสภาคณาจารย์ฯนายเจษฎา จันทร์ผา
กรรมการสภาคณาจารย์ฯนางสาวสุภาพ โสมนัสสา
กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์ฯนางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์ฯ

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ รุ่นที่ 4

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 – 15 กุมภาพันธ์ 2562
ผศ.นิมิตร ขจรไชยกุล
ประธานสภาคณาจารย์ฯนายปราชญ์ พวงเงิน
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 1นายอำนาจ สุขแจ่ม
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 2นางสาวอุศนา อนงค์เวช
กรรมการสภาคณาจารย์ฯนางศุภากร เอี่ยมอำพร
กรรมการสภาคณาจารย์ฯดร.ธงชัย อรัญชัย
กรรมการสภาคณาจารย์ฯนางสาวราตรี ศิริวัฒน์
กรรมการสภาคณาจารย์ฯนายทองศักดิ์ สุดา
กรรมการสภาคณาจารย์ฯนายประวิทย์ ตฤณรัชตเมธี
กรรมการสภาคณาจารย์ฯผศ.อติชาติ ภูมิวณิชชา
กรรมการสภาคณาจารย์ฯผศ.สมชาย กลางวงษ์
กรรมการสภาคณาจารย์ฯดร.วาณิช นิลนนท์
กรรมการสภาคณาจารย์ฯน.สพ.สถิตย์ อรุณแสง
กรรมการสภาคณาจารย์ฯนางฤทัยชนก โพธิ์งาม
กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์ฯนางสาววิยะดา นุชพันธุ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์ฯ